Nerede Kalmıştık Eğitim Seferberliği,

Eğitim hayatını tamamlayamamış kız çocukları ve kadınların, yarım kalan eğitimlerine devam etmelerini destekleyen bir projedir.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Himayelerinde AK Parti Kadın Kolları tarafından yürütülmektedir .

Temel eğitim bir insan hakkıdır. Kadınların bu hakkı en iyi şekilde kullanabilmeleri için eğitimin önündeki her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır. Öte yandan eğitim ve özellikle de mesleki eğitim, kadınların kendilerini ekonomik olarak güçlü hissedecekleri en önemli araçlardan biridir.

Türkiye’de kadınların iş gücüne ve istihdama katılımına yönelik yasal olarak pek çok kazanım elde edilmiş, çeşitli kurumsal mekanizmalar oluşturulmuş, mevzuatın uygulamaya yansıması için ilgili kurumlarca çalışmalar yürütülmüştür.

Söz konusu kazanımlar büyük bir öneme sahiptir. Bu proje de reform niteliğinde yapılan düzenlemelere rağmen farklı sebeplerle eğitim hayatını yarıda bırakmış ancak bunun hayalini ve heyecanını taşıyan kadınları eğitim imkânlarıyla buluşturmak için hazırlandı.

Kadınların öncülük ettiği mikro ve küçük işletmeler, genel hane halkı refahı ve alım gücü üzerinde, erkek emsallerinden daha önemli bir etkiye sahiptir.

Kadınların çalışma hayatında yer alması toplumun diğer alanlarında da daha üretken olmalarının yolunu açmakta, ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlamakta, aile içindeki konumlarını da iyileştirmektedir.

Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamı yoğun olarak etkilemektedir. Bu zorunlu etki; toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda insan gücünün yeterli nicelik ve nitelikte yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkartmaktadır. katılım oranları da artmaktadır.

Kadınların çalışma hayatında yer alması toplumun diğer alanlarında da daha üretken olmalarının yolunu açmakta, ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlamakta, aile içindeki konumlarını da iyileştirmektedir.

Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamı yoğun olarak etkilemektedir. Bu zorunlu etki; toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda insan gücünün yeterli nicelik ve nitelikte yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkartmaktadır. katılım oranları da artmaktadır.

Eğitimli kadınlar nitelikli işgücü olarak vasıflı işlerde, yüksek ücretlerle istihdam edilmektedir. Kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinde her düzeyde eğitim imkânlarından ve fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmaları son derece önemlidir.

Türkiye genelinde yıllar itibariyle okuma yazma oranında ciddi artış olmuştur. 2002’de %79,9 olan kadın okuryazar oranı 2019’da %95,3’e yükselmiştir.2019-2020 öğretim yılında işgücü piyasasına ara eleman yetiştiren
mesleki ve teknik ortaöğretime devam eden 1 milyon 608 bin 081 öğrencinin %59,8’ini kız çocukları oluşturmaktadır

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması sadece okullarda değil, okul dışındaki etmenlerle de -ailenin kültürü, gelir düzeyi, yaşanılan
coğrafya, bölgesel farklılıklar kamusal yatırımlar- yakından ilgilidir. Bu nedenle eğitim ve istihdam yaşamındaki destek mekanizmaları gerçek
eşitliğin ve zihniyet değişikliğinin sağlanmasında hem kaynaklar hem de uygulamalar açısından önemlidir.

Bu kaynakların etkin ve yerinde kullanılması sosyal devlet olmanın gereğidir. Kız çocukları ne kadar uzun süre eğitim alabiliyorsa, bir ulusun beşeri, sosyal, kültürel sermayesi ve ekonomik gelişme göstergeleri bir o kadar daha yükselmektedir. Eğitim fırsat eşitliği açısından değerlendirildiğinde eğitimi yarım kalmış kız çocukları ve kadınların; Açık Öğretim Liselerine ve Olgunlaşma Enstitü Programlarına yönlendirilerek eğitimlerini tamamlamaları, beceri kazanmaları ve istihdam edilmeleri kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından önemlidir. Bu bağlamda “Nerede Kalmıştık…” Projesi’nin çıkış noktası “her bireyin eğitim görme hakkı vardır” ilkesi doğrultusunda daha fazla kız çocuğu ve kadının yaşamına dokunup onların güçlenmesine, ülkenin insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktır.